No posts. Show all posts
No posts. Show all posts

ചിന്തനീയമായ ചില ചിന്തകൾക്കൊരു ഉറവിടം - പ്രൊ : രവിചന്ദ്രൻ .സി /Chinthaneeyamaya Chila Chinthakalkkoru Uravitam - Pro:Ravichandran .C

അവരവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ, സമ്മതമില്ലാതെ ജന്മനാൽ  തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചാർത്തിക്കിട്ടുന്ന  ചിലതാണ് ജാതി , മതം , ഗോത്രം ...